Algemene voorwaarden

  

Artikel 1 - Identiteit

Armarein Import handelend onder de naam Taste for Chocolate
Adres: Italiaanse Zeedijk 118, 1621 AK te Hoorn
Telefoonnummer: 06 39 85 99 32
E-mailadres: zie contactformulier
Website: www.tasteforchocolade.nl
BTW-identificatienummer: NL138041040B01
KvK-nummer: 37121344

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Taste for Chocolate: ondernemer; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2 a. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Taste for Chocolate;
2 b. Afnemer; de natuurlijke persoon, de handelt in de uitoefening van beroep of namens een rechtspersoon en een overeenkomst met Taste for Chocolate;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Taste for Chocolate fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals per telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door Taste for Chocolate georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument / zakelijk afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Abonnement: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Taste for Chocolate in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Taste for Chocolate en consument en op elk aanbod van Taste for Chocolate, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te allen tijde na te lezen op de website tasteforchocolate.nl. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
2. Taste for Chocolate verkoopt producten die door derden zijn geproduceerd en fungeert daarom slechts als tussenpersoon. Taste for Chocolate is op geen enkele wijze, direct noch indirect, aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die de consument of een derde ter zake van (in het gebruik van c.q. de consumptie van) de producten mocht lijden, tenzij haar grove schuld of ernstige nalatigheid is te verwijten.
3. Taste for Chocolate is niet aansprakelijk voor schade door het verkeerd aanwenden van de producten. Iedere aansprakelijkheid van Taste for Chocolate voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook zoals indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
4. Het maximaal door Taste for Chocolate te vergoeden schadebedrag is ten hoogste het factuurbedrag der betreffende overeenkomst dan wel (naar keuze van Taste for Chocolate) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Taste for Chocolate gedekte bedrag.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. Door het plaatsen van een bestelling via de website en/of het schriftelijk accepteren van een aanbod voor het leveren van diensten of producten geeft de consument te kennen dat hij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Taste for Chocolate, met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
2. Taste for Chocolate bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de bestelling via de webwinkel of het schriftelijk aanbod indien de consument de bestelling/het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door Taste for Chocolate niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de consument de bestelling of het aanbod wenst te wijzigen of aan te vullen, dient hij Taste for Chocolate zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, alsmede het tijdstip van levering en/of uitvoering beïnvloeden. Taste for Chocolate zal de consument hierover op de hoogte stellen zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanvulling- of wijzigingsverzoek.
4. Taste for Chocolate behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten tot het leveren van producten of diensten, zonder opgaaf van reden, niet de accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de bestelling c.q. de opdracht onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht de bestelling c.q. de opdracht kosteloos te annuleren.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Taste for Chocolate het recht bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan of uit te laten voeren door derden.
6. Taste for Chocolate treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Taste for Chocolate zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen als de consument elektronisch wenst te betalen. In dat kader zal Taste for Chocolate zorgen voor een veilige webomgeving.
7. Taste for Chocolate zal aan de consument bij het product of dienst de volgende informatie meezenden, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van Taste for Chocolate waar de consument met klachten terecht kan;
b. de in artikel 6 lid 4 opgenomen gegevens, tenzij Taste for Chocolate deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
c. de informatie over de garanties en service na aankoop;
d. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8. De bepaling in lid 7 is alleen van toepassing op de eerste levering indien Taste for Chocolate zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
9. Taste for Chocolate kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Taste for Chocolate op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Annuleren / Opzeggen / Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien de consument tussentijds een bestelling c.q. opdracht tot het leveren van een dienst wenst te annuleren, heeft Taste for Chocolate recht op vergoeding van de gemaakte kosten, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden.
2. Een overeenkomst c.q. bestelling wordt niet geacht te zijn gedaan als de consument niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de orderbevestiging het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

Artikel 6 - Het aanbod

1. Taste for Chocolate zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument cq. de afnemer het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument cq. een afnemer direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Taste for Chocolate niet.
4.Bij een aanbod vermeldt Taste for Chocolate duidelijk wat de rechten en plichten van een consument cq. een afnemer zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
- prijs inclusief belastingen;
- kosten van aflevering indien van toepassing;
- wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument cq. de afnemer deze tot stand kan laten komen;
- wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een abonnement;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel periode dat de aangeboden prijs geldt;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze kan worden geraadpleegd.

Artikel 7 - De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen in (€) Euro's en inclusief 6% of 19% BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten.
2. Prijzen worden binnen de looptijd van het aanbod niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen, zoals verhoging van BTW-tarieven, dit noodzakelijk maken of als de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, waarvan sprake kan zijn bij het afsluiten van een abonnement, zijn toegestaan als wettelijke maatregelen, zoals verhoging van BTW-tarieven, dit noodzakelijk maken of als de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. De consument heeft op dat moment de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen.
4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 8 - De betaling

1. Levering van producten geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling per bank of contant.
2. Betaling dient te geschieden zoals aangegeven in het bestelproces op de website. De datum waarop de betaling door Taste for Chocolate is ontvangen, geldt als besteldatum.
3. Levering van diensten geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling per bank.
4. Bij een overeenkomst tot het leveren van een dienst wordt de prijs in de volgende termijnen en percentages aanbetaald: na bevestiging vijftig procent (50%) en tot acht (8) dagen voor levering van de dienst vijftig procent (50%), vanaf zeven (7) dagen en minder honderd procent (100%) van het totaalbedrag.
5. De consument cq. de afnemer heeft geen enkel recht doen gelden aangaande uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
6. Consument of afnemer is bij non- of wanbetaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim waarbij Taste for Chocolate is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
7. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument cq. afnemer kan Taste for Chocolate, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
8. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument cq. de afnemer aan Taste for Chocolate worden medegedeeld.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende zeven (7) dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en beschadiging van de verpakking en risico op breuk of smelten van de chocolade zoveel mogelijk voorkomen.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze dit via e-mail aan Taste for Chocolate te melden. De consument dient het product - na overleg met Taste for Chocolate - te verzenden naar een door Taste for Chocolate vastgesteld retouradres. De consument zal product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan Taste for Chocolate retourneren, volgens de door Taste for Chocolate aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
3. Geopende (binnen)verpakkingen, welke het product onverkoopbaar maken, worden niet teruggenomen: het openen van de (binnen)verpakking betekent dat de consument het product wenst te behouden.
4. Chocolade, wat is gesmolten (geweest), wordt niet teruggenomen.
5. De consument draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden van het product aan Taste for Chocolate. Hierbij dient de consument het product dermate schokbestendig te verpakken, dat het risico op breuk van de chocolade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 10 - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. De consument cq. de afnemer heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij de levering van de dienst binnen veertien (14) dagen plaatsvindt.
2. Het aantal deelnemers kan kosteloos worden gewijzigd tot uiterlijk veertien (14) dagen voor de leveringsdatum van de dienst met een bijstelling naar beneden van maximaal tien procent (10%).
3. Daarna, tot en met zeven (7) dagen voor de leveringsdatum van de dienst, wordt een no-show tarief van minimaal vijftig procent (50%) van de prijs per persoon in rekening gebracht, te vermenigvuldigen met het aantal personen dat heeft afgezegd.
4. Veranderingen doorgegeven korter dan zeven (7) dagen voor leveringsdatum van de dienst worden voor honderd procent (100%) doorberekend.
5. Bij annulering van een opdracht tot het leveren van een dienst worden de volgende termijnen en percentages toegepast op de prijs: na bevestiging twintig procent (20%), dertig (30) tot veertien (14) dagen voor aanvang dertig procent (30%), tot acht (8) dagen vijftig procent (50%), vanaf zeven (7) dagen en minder honderd procent (100%) van het totaalbedrag.
7. De consument cq. de afnemer zal de door Taste for Chocolate bij het aanbod verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht opvolgen.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Taste for Chocolate dit bedrag, exclusief verpakkings- en verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, terugbetalen. Taste for Chocolate behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag terug te betalen, wanneer er duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de (binnen)verpakking al is geopend, of door schuld van de consument (anders dan die van Taste for Chocolate of de fabrikant van het product) is beschadigd.
3. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Taste for Chocolate schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de consument is te wijten of anderszins voor risico van de consument komt, zal Taste for Chocolate de consument hiervan via e-mail in kennis stellen. Taste for Chocolate heeft het recht de waardevermindering van het product, als gevolg van deze schade, op het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht kan alleen door Taste for Chocolate worden uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Taste for Chocolate tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:
a) bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 13 - Abonnementen

1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, zoals een abonnement, kan de consument altijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt een jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

1. Taste for Chocolate voert enkel overeenkomsten c.q. diensten uit die via elektronische communicatie, te weten bestellingen via de website of opdrachten tot het leveren van diensten via e-mail, zijn verkregen.
2. Bij het ontvangen en uitvoeren van een bestelling, alsmede bij een opdracht tot het verlenen van diensten neemt Taste for Chocolate de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
3. Levering van producten en diensten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Taste for Chocolate. Echter, ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarmee Taste for Chocolate haar producten verpakt en verzendt, geldt breuk van chocolade niet als beschadiging van een product.
5. Het leveringsadres dat de consument aan Taste for Chocolate heeft medegedeeld in haar bestelling geldt als plaats van levering. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende het bewijs van levering, tot volledig bewijs van levering van de bestelling.
6. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Taste for Chocolate een bestelling, na ontvangst van een betaling contant of per bank, doorgaans binnen drie (3) dagen uitvoeren en leveren aan de consument.
7.Taste for Chocolade behoudt echter het recht de bestelling binnen tenminste dertig (30) dagen uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Bij een langere leveringstermijn blijft het aanbod, zoals geaccepteerd op het moment van bestelling, van kracht. Indien levering binnen dertig (30) dagen niet mogelijk is, doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar is, of om andere redenen vertraging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één (1) week nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een bericht van ons. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
8. Behoudens het hiervoor bepaalde, geeft overschrijding van de door Taste for Chocolate opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, de consument geen recht op schadevergoeding of op het niet-nakomen van enige op hem rustende verplichting.
9. Als een consument een bestelling (gedeeltelijk) annuleert op grond van het vorige lid zal Taste for Chocolate het bedrag of een deel daarvan, wat overeenkomt met het ongeleverd gebleven deel van de bestelling, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het (gedeeltelijk) annuleren van de bestelling, terugbetalen.

Artikel 15 - Garantie

1. Een door Taste for Chocolate, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Taste for Chocolate ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.
2. Taste for Chocolate zal in geval van gebreken, waarbij breuk van chocolade als gebrek is uitgesloten, de producten eerst ruilen. Als het geruilde product eveneens gebreken vertoont, kan de consument de producten retourneren, waarbij het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald.

Artikel 16 - Conformiteit

Taste for Chocolate staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 17 - Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, etc.; o.a. gegevens betreffende gwichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Taste for Chocolate gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 18 - Intellectueel eigendom

Alle aan Taste for Chocolate toekomende rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het product en de website blijven berusten bij Taste for Chocolate. De consument kan daaraan geen enkel recht ontlenen, noch daarop enige rechten vestigen.

Artikel 19 - Overmacht

1. Taste for Chocolate is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Taste for Chocolate behoort te komen, zoals maar daartoe niet beperkt: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de verzending, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Taste for Chocolate alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Taste for Chocolate behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Taste for Chocolate gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Taste for Chocolate bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Taste for Chocolate tot het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele kosten, die de consument verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de genoemde overeenkomst. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de consument over.

Artikel 21 - Klachtenregeling

1. Taste for Chocolate beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Taste for Chocolate.
3. Taste for Chocolate zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Taste for Chocolate binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien een klacht door Taste for Chocolate gegrond zal worden geacht, zal Taste for Chocolate deze naar beste vermogen afhandelen.

Artikel 22 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts als deze schriftelijk zijn vastgelegd en alleen betrekking hebben op een betreffende overeenkomst. Taste for Chocolate stelt deze aanvullende of afwijkende bepalingen op een zodanige wijze beschikbaar dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 23 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Taste for Chocolate behoudt zich het recht voor om haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze online via onze website zijn gepubliceerd.

Artikel 24 - Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen Taste for Chocolate en de consument cq. de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.